Tietosuojaseloste

                                                                                                                                                                              Laatimispäivämäärä 25.1.2022

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Harjulan Setlementti ry
Osoite: Harjulankatu 7, 15150 Lahti
Muut yhteystiedot: puhelin (03) 872 5130, info(a)harjulan.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö
hanna.heikkinen(a)harjulan.fi

3. Harjula Setlementin tietosuojavastaavan yhteystiedot
Ari Tuupainen
ari.tuupainen(a)harjulan.fi

4. Rekisterin nimi
www.harjulanpalvelut.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

  • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
  • Harjulan Setlementti ry:n palvelujen myynti, hallinta ja laskuttaminen

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • nimi
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

7. Google Inc. Analytics Verkkosivulla on käytössä Google Inc. Analytics. Tämä palvelu voi lähettää evästeitä Google Inc.:ltä tai kolmansilta osapuolilta ja selaimesi voi tallentaa ne. Googlen valtuuttamat kolmannet osapuolet voivat lukea nämä evästeet.

8. Säännönmukaiset lähteet Tiedot saadaan verkkokaupassa tehdyn tilauksen yhteydessä ja niitä ylläpidetään asiakkaan ilmoittamien tietojen sekä palvelun toteuttamisen yhteydessä syntyvien tietojen perusteella.

9. Tiedon säilytysaika Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi. Tarpeeton tieto poistetaan.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Asiakirjoihin sisältyviä tietoja saavat ilman asiakkaan suostumusta käyttää tai muuten käsitellä vain asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta asiakkaan asian käsittelyyn tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

A. Manuaalinen aineisto Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja -asetuksen mukaisesti asiakohtaisiin kansioihin.

B. Sähköisesti tallennettu aineisto Laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu Harjulan Setlementti ry:n tietoturvasäännösten mukaisesti ja vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta. Työntekijät ovat allekirjoittaneet tietojärjestelmien käyttöä koskevan tietosuojasitoumuksen. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä järjestelmäkohtaiset henkilökohtaiset käyttötunnukset. Järjestelmien salasanat on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan.
Tiedot säilytetään Harjulan Setlementti ry:n palvelimella, joka on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekistereissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

13. Rekisteröidyn oikeudet
A. Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
D. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

14. Tietoja käsittelevät tahot
Harjulan Setlementti ry ja Zoner Oy.

Shopping Cart